To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
IFRS dwingt tot beter afgestemd beleggingsbeleid door ondernemingspensioenfondsen

IFRS dwingt tot beter afgestemd beleggingsbeleid door ondernemingspensioenfondsen

in VBA Journaal door

Onlangs heeft de Europese Unie de International Financial Reporting Standards (IFRS) geaccepteerd als standaard voor verslaggeving door alle beursgenoteerde bedrijven vanaf 2005. De onderliggende economische en financiële risico’s van de onderneming veranderen niet door deze nieuwe manier van rapporteren, maar kunnen wel inzichtelijker gemaakt worden.

De wet van Murphy in de aandelenmarkt

De wet van Murphy in de aandelenmarkt

in VBA Journaal door

Van oudsher bestaat er een scherpe tegenstelling tussen de opvattingen van academici en professionals inzake de voorspelbaarheid van aandelenrendementen. Terwijl de meeste academici geloven dat aandelenkoersen nagenoeg onvoorspelbaar zijn, zijn veel professionals overtuigd van het bestaan van strategieën die een buy-and-hold portefeuille kunnen verslaan. Dit is overigens niet echt verwonderlijk, daar dit hun raison d’être is.

The Profitability of Insider Trades in the Dutch Stock Market

The Profitability of Insider Trades in the Dutch Stock Market

in VBA Journaal door

The use of insider knowledge in financial markets is illegal. Market participants should only deal on publicly available information, so that a level playing field is created for all. Otherwise, public confidence in financial markets would be undermined.

Een garantie voor succes

Een garantie voor succes

in VBA Journaal door

Op woensdag 6 december 2000 komt een commissie bestaande uit leden van de Treasury, de Bank of England en de Financial Services Authority in spoedzitting in Londen bijeen. Deze commissie wordt alleen bijeengeroepen als zich gebeurtenissen voordoen die de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk bedreigen. Die dag vernemen de leden dat Equitable Life, Engelands oudste onderlinge verzekeringsmaatschappij, gedoemd is ten onder te gaan.

Het ondernemingspensioenfonds

Het ondernemingspensioenfonds

in VBA Journaal door

Nederland is in rep en roer. Ons pensioenfondsstelsel staat op de tocht. De nieuwe toetsingskaders die de PVK wil introduceren plus de nieuwe verlaggevingsregels die via IFRS aan Nederlandse ondernemingen opgedrongen worden, maken de meeste pensioenregelingen onbetaalbaar.

Open discussie wenselijk voor een maatschappelijk verantwoord toezicht op pensioenfondsen

Open discussie wenselijk voor een maatschappelijk verantwoord toezicht op pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Niet alleen dienen zij voor een concurrerende oudedagsvoorziening zorg te dragen, ook de BV Nederland profiteert volop mee indien het beleggingsresultaat de (toekomstige) koopkracht schraagt.

Vastgoedsecuritisatie, een trend met toekomst

Vastgoedsecuritisatie, een trend met toekomst

in VBA Journaal door

Dat vastgoed in al haar vormen en maten ons vrijwel permanent omringd is duidelijk. Dat de totale waarde van al deze objecten zijn gelijke niet kent is doorgaans ook bekend. De fluctuaties van deze waarde zijn zelfs berucht en hebben in het recente verleden nog geleid tot wereldwijde economische chaos, zoals bijvoorbeeld de Azië crises in 1987. Nog steeds bezorgen stijgende leegstanden en dalende vastgoedprijzen menig huizenbezitter, projectontwikkelaar, directievoorzitter en regeringshoofd slapeloze nachten.

De gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving voor de beleggingsmix van pensioenfondsen

De gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving voor de beleggingsmix van pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De regelgeving betreffende de beheersing van financiële risico’s door pensioenfondsen is in het afgelopen jaar veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Vanuit de Europese Unie is voorgesteld pensioenfondsen voortaan te verbieden posities in derivaten (waaronder opties) in te nemen of te beleggen in alternative assets als hedge funds en commodities.

‘Standaard toetsmodel maakt kleine pensioenfondsen duurder’ ‘Niet PVK maar politiek moet normen stellen’

‘Standaard toetsmodel maakt kleine pensioenfondsen duurder’ ‘Niet PVK maar politiek moet normen stellen’

in VBA Journaal door

‘Kaler pensioen voor drie miljoen werknemers’ kopte NRC Handelsblad op zijn voorpagina van 19 september. ABP en PGGM laten de volledige koppeling tussen pensioen en loonstijgingen los om hun financiële positie te redden. Steeds meer pensioenfondsen laten het welvaartsvaste karakter van pensioenen los.

Inleiding tot het thema Prestaties van Pensioenfondsen

Inleiding tot het thema Prestaties van Pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Wat heeft mijn pensioenfonds gepresteerd? Een korte vraag, waarop zelden een helder antwoord volgt. In het voorliggende nummer van het VBA-Journaal wordt in een viertal artikelen de koe bij de horens gevat.

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1998-2002 geanalyseerd

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1998-2002 geanalyseerd

in VBA Journaal door

In april 1998 is de vrijstellingsregeling in het kader van de wet Bedrijfstakpensioenfondsen van kracht geworden. In deze wet worden de voorwaarden genoemd waaronder een onderneming vrijstelling kan verkrijgen voor de verplichting de uitvoering van het pensioenreglement onder te brengen bij het pensioenfonds van de gehele bedrijfstak, het zogenaamde bedrijfspensioenfonds (BPF).

Onderzoek risicoprofielen pensioenfondsen

Onderzoek risicoprofielen pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De belangstelling voor pensioenfondsen richt zich in belangrijke mate op de beleggingsprestaties van pensioenfondsen. Een uitgave van het VBA-journaal met als onderwerp prestatiemeting van pensioenfondsen doet vermoeden dat prestatiemeting allerminst een vanzelfsprekendheid is, of dat geenszins eenduidigheid bestaat wat betreft aanpak, diepgang, reikwijdte en de mate waarin en wijze waarop prestatiemeting een zinvolle bijdrage levert in de beleidsvorming en -evaluatie.

Met risicobeheer zicht op prestaties van pensioenfondsen

Met risicobeheer zicht op prestaties van pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In dit artikel ga ik in op de vraag hoe je vanuit de invalshoek van risicobeheer de prestaties van pensioenfondsen zou kunnen beoordelen. Met risicobeheer bedoel ik het samenhangend proces van analyse, keuze en beheersing van risico’s. Mijn betoog komt in het kort op het volgende neer.

Subscribe to our newsletter