To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Reset filters
627 results
Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything

Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything

in VBA Journaal door

Nieuwe uitdagingen vragen om passende antwoorden. Door de Pensioenwet krijgen pensioenfondsen te maken met verplichtingen op marktwaarde, vervolgens de daaruit voortkomende zichtbaarheid van tot op dat moment verborgen risico’s en in potentie grote jaarlijkse fluctuaties van de dekkingsgraad en de kostendekkende premie.

Het grote belang van tactische asset allocatie

Het grote belang van tactische asset allocatie

in VBA Journaal door

In een studie van Brinson cs. uit 1986 bleek dat 93% van de variabiliteit van de kwartaalrendementen van 91 grote beleggers wordt bepaald door de gekozen asset allocatie, dus de keuze hoeveel in obligaties, aandelen en andere assetcategorieën wordt belegd. Stockpicking zou maar enkele procenten aan het rendement bijdragen.

Alternatives vanuit een ALM perspectief

Alternatives vanuit een ALM perspectief

in VBA Journaal door

Het doel van een ALM studie is om tot een integraal premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te komen. Onder beleggingsbeleid werd, tot een aantal jaren geleden, hierbij uitsluitend de afweging tussen de hoofdcategorieën aandelen, vastrentend en eventueel vastgoed beschouwd. Verdere verbijzondering van de beleggingsportefeuille werd meer als een tactische dan een strategische beleidskeuze gezien.

Ook bij beschikbare premie pensioenregelingen de duration verlengen?

Ook bij beschikbare premie pensioenregelingen de duration verlengen?

in VBA Journaal door

Onder de werkingssfeer van het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen dienen de verplichtingen op marktwaarde te worden gewaardeerd. Omdat de pensioenverplichtingen zich in deze systematiek als langlopende obligatiebeleggingen gedragen, is het vanuit asset liability management (ALM)...

Alternatieve beleggingen: een hype?

Alternatieve beleggingen: een hype?

in VBA Journaal door

De toegenomen belangstelling voor alternatieve beleggingen in de beleggingsportefeuilles leidt tot een grote toestroom van geld naar deze beleggingscategorie. Veel institutionele beleggers overwegen of om het aandeel alternatives uit te breiden of belegging in alternatives op te starten. Het kan dan ook geen kwaad om zo nu en dan weer eens aandacht te vragen voor de vraag wat de meerwaarde van alternatieve beleggingen is.

Redenen om niet in commodities te beleggen

Redenen om niet in commodities te beleggen

in VBA Journaal door

Commodities mogen zich de afgelopen jaren in een toenemende populariteit verheugen bij beleggers. De sterke stijging van grondstofprijzen die sinds begin 1999 heeft plaatsgevonden speelt hier hoogstwaarschijnlijk een rol bij. Verder heeft een aantal investment banks zich er reeds enkele jaren op toegelegd om de interesse voor het beleggen in commodities te laten toenemen. Op zijn minst kan gesteld worden dat men hier succesvol in is geweest.

Indexleningen in de eurozone

Indexleningen in de eurozone

in VBA Journaal door

Een indexlening is een obligatie waarvan de coupon en de hoofdsom worden gekoppeld aan een consumentenprijsindexcijfer (CPI). Indexleningen vormen een klein maar groeiend segment van de Europese obligatiemarkt, zie Europese Commissie (2003). Op het Europese continent zijn indexleningen in 1998 geïntroduceerd door de Franse overheid. In 2003 volgden Griekenland, Italië en Oostenrijk.

Heel Merkwaardige Contracten

Heel Merkwaardige Contracten

in VBA Journaal door

Op 11 december verdedigde Theo Kocken, directeuroprichter van Cardano Risk Management uit Rotterdam, zijn proefschrift “Curious Contracts” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn werk bevat een aantal uiterst interessante en innovatieve elementen, leidend tot een geheel nieuwe kijk op pensioenen en pensioenvoorziening. Het onderstaande is een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van het proefschrift.

Fee structures in non-listed real estate funds for institutional investors

Fee structures in non-listed real estate funds for institutional investors

in VBA Journaal door

Investing in non-listed real estate funds has increased substantially over the last decade. Although indirect investing in real estate has existed for a long time little is known about the costs associated with investing in these funds. This article provides an overview of typical fee structures related to non-listed real estate funds for institutional investors. The topic is important for a number of reasons.

Is er plaats voor Commodities in een strategische beleggingsportefeuille?

Is er plaats voor Commodities in een strategische beleggingsportefeuille?

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijf jaar hebben commodities een zeer goede performance laten zien. De Goldman Sachs Commodity Index – een productie-gewogen mandje van grondstoffentermijncontracten – liet over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld totaal rendement zien van 15% per jaar. Uiteraard speelde hier de ontwikkeling van de olieprijs een belangrijke rol, welke in de afgelopen vijf jaar steeg van US$20 naar ruim US$60 per barrel.

Waarom ABP in grondstoffen belegt

Waarom ABP in grondstoffen belegt

in VBA Journaal door

Beleggen in grondstoffen, of commodities, heeft sterk aan populariteit gewonnen. De hoge intrinsieke volatiliteit wordt steeds minder als probleem ervaren omdat men de waarde van risicospreiding door het toevoegen van commodities aan een traditionele portefeuille van aandelen en obligaties steeds meer erkent.

Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

in VBA Journaal door

Optieregelingen staan regelmatig in de publieke belangstelling. Neem de rol van optieregelingen in het drama Ahold, de minister van financiën die de prikkels uit optieregelingen ‘pervers’ noemt en de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat betreffende optieregelingen.

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

in VBA Journaal door

Met de aanstaande invoering van het Financieel Toetsingskader is een toenemend aantal pensioenfondsen op zoek gegaan naar methoden om hun risico’s beter te beheren en te beheersen. De inzet van rente swaptions is één van de strategieën die hiervoor in aanmerking kan komen. In deze bijdrage behandelen we de mogelijke toegevoegde waarde van swaptions, vergelijken we swaptions met andere instrumenten en toetsen we de consequenties in een ALM omgeving.

Subscribe to our newsletter